El Tir Arc Olesa obre la porta al teu nou esport.

Ànims, t’esperem.  

Requisits per assistir com alumnes A L’ESCOLA PROPIA DE TIR AMB ARC:

DRETS D’IMATGE   –  OMPLIR FORMULARI –

DRETS D’IMATGE:  Autoritzo que la imatge del meu fill/a  pugui aparèixer en fotografies, vídeos, xarxes social i web corresponents a activitats esportives organitzades pel club Tir Arc Olesa o per qualsevol entitat amb la qual col·labora l’esmentat club per la seva difusió pública no comercial o publicacions d’àmbit Esportiu.

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb la Llei orgànica, 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la confecció de l’expedient esportiu, per a la tramesa de documentació als usuaris i als organismes oficials que legalment les requereixin, i per a les gestions internes del Tir Arc Olesa. El responsable del fitxer és el Club Tir Arc Olesa. Podeu dirigir-vos a les nostres instal·lacions per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades.

Enllaç  REGLAMENT DE RÈGIM INTERN a la web Tir Arc Olesa: https://arcolesa.org/sites/default/files/REGLAMENT%20INTERN%20CAMP%20DE%20TIR%20i%20SALA-2017%20%282%29ULTIM%20IBO.pdf

ARQUERS D’EDATS DE 16 A 18 ANYS: Autorització per utilitzar les instal·lacions fora de l’horari d’entrenament oficial i sense la presència d’un soci major d’edat.  De la mateixa manera eximeix al club Tir Arc Olesa de qualsevol incidència que es produís per aquesta causa.

Jo………………………………………………………………….. amb DNI……………………………………………….

Pare/mare/ tutor legal de ……………………………………………………………………………………………….