Andrea, filla dels nostres amic de Francia, Natalia i Laurent