FITXA D’ARQUERS ADULTS

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb la Llei orgànica, 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la confecció de l’expedient esportiu, per a la tramesa de documentació als usuaris i als organismes oficials que legalment les requereixin, i per a les gestions internes del Tir Arc Olesa. El responsable del fitxer és el Club Tir Arc Olesa. Podeu dirigir-vos a les nostres instal·lacions per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades.

DRETS D’IMATGE:  Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies, vídeos, xarxes social i web corresponents a activitats esportives organitzades pel club Tir Arc Olesa o per qualsevol entitat amb la qual col·labora l’esmentat club per la seva difusió pública no comercial o publicacions d’àmbit Esportiu.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN: Es declara coneixedor del Reglament de Règim intern del club Tir Arc Olesa, acceptant-lo mitjançant aquesta signatura.                                                                                                      Enllaç  REGLAMENT DE RÈGIM INTERN a la web Tir Arc Olesa: https://arcolesa.org/sites/default/files/REGLAMENT%20INTERN%20CAMP%20DE%20TIR%20i%20SALA-2017%20%282%29ULTIM%20IBO.pdf

 

                   FITXA D’ARQUERS DE BASE 

DRETS D’IMATGE:  Autoritzo que la imatge del meu fill/a  pugui aparèixer en fotografies, vídeos, xarxes social i web corresponents a activitats esportives organitzades pel club Tir Arc Olesa o per qualsevol entitat amb la qual col·labora l’esmentat club per la seva difusió pública no comercial o publicacions d’àmbit Esportiu.

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb la Llei orgànica, 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a la confecció de l’expedient esportiu, per a la tramesa de documentació als usuaris i als organismes oficials que legalment les requereixin, i per a les gestions internes del Tir Arc Olesa. El responsable del fitxer és el Club Tir Arc Olesa. Podeu dirigir-vos a les nostres instal·lacions per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades.

DECISIONS MÈDIQUES D’URGÈNCIA: Autoritzo a que es puguin prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d’adoptar en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN: Es declara coneixedor del Reglament de Règim intern del club Tir Arc Olesa, acceptant-lo mitjançant aquesta signatura.                                                                                                      Enllaç  REGLAMENT DE RÈGIM INTERN a la web Tir Arc Olesa: https://arcolesa.org/sites/default/files/REGLAMENT%20INTERN%20CAMP%20DE%20TIR%20i%20SALA-2017%20%282%29ULTIM%20IBO.pdf

ARQUERS D’EDATS DE 16 A 18 ANYS: Autorització per utilitzar les instal·lacions fora de l’horari d’entrenament oficial i sense la presència d’un soci major d’edat.  De la mateixa manera eximeix al club Tir Arc Olesa de qualsevol incidència que es produís per aquesta causa.

Jo………………………………………………………………….. amb DNI………………………………………….